Avdelinger > FOTBALL > Kvalitetsklubb > Vil være en kvalitetsklubb i praksis

Vil være en kvalitetsklubb i praksis

10.10.2019

Orkdal IL og Orkla Fotballklubb ble i høst sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1. Kvalitetsklubb har som mål å stimulere til god klubbutvikling og helhetlig tenking i driften av en fotballklubb. Arbeidet med kvalitetsklubb består av en klubbhåndbok og en sportsplan. Håndboken og sportsplanen skal være både et utgangspunkt og en felles rettesnor for aktiviteten i Orkdal IL fotball og Orkla Fotballklubb. Det har blitt lagt ned et stort arbeid for å bli sertifisert som kvalitetsklubb. Likevel er det nå som sertifiseringen er i orden at OIL og OFK må ta de største utviklingsstegene. Mye av det som ligger i kvalitetsklubbarbeidet er allerede en del av tankesett og praksis i Orkdal IL og Orkla FK. Med en klubbhåndbok og en god sportsplan i bunnen ligger mye til rette for en helhetlig og god klubbutvikling i tida som kommer.

Les om arbeidet med kvalitetsklubb via Orkla FK sine nettsider.

Kvalitetsklubb 007

KLUBBENES FELLES VISJON

 • SKAPE DET BESTE FOTBALLMILJØET!

Med dette mener Orkdal IL og Orkla FK at alle som er involvert i fotballaktivitet i vår regionen skal føle seg trygg, verdsatt og respektert. Klubbene skal sammen gå i spissen, og legge til rette for dette både på og utenfor banen. Våre grunnverdier skal være en rød tråd i alt arbeidet vi gjør, og skal bestandig gå foran sportslige mål.

KLUBBENES FELLES VERDIER

I Orkdal IL og Orkla FK er Fair Play viktig, alle skal ha gode holdninger og vise respekt, toleranse og medmenneskelighet. Dette er verdier vi ønsker å målbære både internt og i våre omgivelser.

NFFs breddeformel Trygghet + Mestring + Utfordring = Trivsel + Utvikling er grunnleggende i barne- og ungdomsfotballen.
Gjennom lokalt fotballsamarbeid skaper vi regional fotballkraft.

KLUBBENES FELLES MÅL

Orkdal IL og Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille fotball i klubbene til og med junioralder.

God barne- og ungdomsfotball er kunnskapsbasert og gjennomføres med ‘klubben som sjef’,dvs med basis i sportsplan og med SU som bindeledd, støtte og ekstra ressurs for å sikre en ‘rød tråd’ i arbeidet.

Mottoet er: ”flest mulig – lengst mulig – best mulig!”

 • Go foten, gjør hverandre gode.
 • Bærekraftig økonomi.
 • Være bevisst klubbenes roller som samfunnsaktører.
 • Skal ha et godt og nært samarbeid med næringslivet og kommunen.

VERDIARBEID

Klubbenes felles verdigrunnlag, NFFs retningslinjer, Fair Play/trygge rammer kommuniseres ut til alle ledd i klubbene minimum 1 gang pr. år. Dette gjennomføres i aktuelle møtepunkter for trenere, ledere, spillere og foreldre. I tillegg gjennomføres det årlige møter med spesifikke temaer, som f.eks. Antidoping, kosthold, trafikksikkerhet etc.

Kvalitetsklubb 002

Sportslige mål kan både evalueres og endres ut fra hvor man er og hva som er realistisk. Selv om en del sportslige mål kan være vanskelig å nå er det viktig å ha ambisjoner om sportslig framgang.

KLUBBENES FELLES SPORTSLIGE MÅL

 • Alle foreldre skal ha kjennskap og følge NFFs foreldrevettregler.
 • Gi spillerne våre mange gode fotballopplevelser, så ofte som mulig - både i trening og i kamp.
 • Like muligheter for sportslig utvikling - uavhengig av kjønn.
 • Skape et dommermiljø i klubben.
 • Vil legge til rette for å gi et tilpasset tilbud til gutter og jenter fra 6 år og opp til og med senioralderen.
 • Skal være mulighetenes klubb og utvikle spillere, trenere og ledere for norsk toppfotball.

ORKDAL IL FOTBALL SPORTSLIGE MÅL

 • Være en breddeklubb.
 • Rekruttere barn og foreldre inn i fotballen
 • Tidlig sørge for at trenere får utdanningen som trengs for at spillerne skal få det beste utviklingsforholdet
 • Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt
 • I barnefotballen er leken og det sosiale viktigst

ORKLA FK SPORTSLIGE MÅL

 • Være den ledende klubben i Orklandsregionen.
 • Være Orklandsregionens naturlige valg for fotballspillere med ambisjoner.
 • Skal være en ressursklubb for klubber i regionen og åpen for samarbeid med lokale skoler.
 • Vi skal stille lag i hver årsklasse alderbestemt.
 • Spill på nest høyeste nivå for menn og kvinner senior.
 • Spill på øverste lokale nivå for menn og kvinner junior.

Kvalitetsklubb 003

BARNEFOTBALL

INTENSJON

Sportsplanen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hver enkelt årsklasse og lag. Det skal være enkelt å planlegge og vite hva man skal forholde seg til. 

Orkdal IL og Orkla FK er breddeklubber, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg tilrettelegger klubbene for aktivitet og tilbud til de som har ønske eller behov om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspillere.

Klubbenes sportslige ledere har det overordnede ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i Sportsplanen.

Treningsavtaler/Hospitering
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler som går utover normalen (ett-trinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.

Spillere skal følge sitt årstrinn, og ha hovedvekt av sitt virke der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn. Dersom dette ikke etterfølges, kan sanksjoner iverksettes.

Klubben ser det som viktig at spillere følger eget årstrinn, og at foresatte/spillere ikke haster så meget med å «stige i gradene».

Differensiering
I barnefotballen skal det ikke under noen omstendigheter forekomme «topping» av lag (eller differensiering av spilletid.)

Differensiering i kamp og trening

Spilleren skal følge treninger og kamper på sitt alderstrinn. Differensiering vil da være et supplement.

 • Spilleren spiller kamper primært på eget lag, lån av spillere kan være aktuelt.
 • 6-10 år: Lån av spillere til kamp. Jenter kan spille på gutte-lag.
 • 11-12/13 år: Differensiering mellom lag i trening og kamp.

Differensiering skal avklares SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

Utenfor sesong
Fra 10 år åpnes det for vintertrening hvis trener og spillere ønsker dette. Dette er selvsagt også mulig for yngre spillere, men da etter vurdering av både trenere og sportslig utvalg i klubben.

Fotballavdelinga oppfordrer våre spillere til å delta i idrettslagets andre aktiviteter i tillegg til fotball, særlig vinterstid.

Det er viktig å merke seg at fotball ikke skal gå utover idrettslagets andre vinteraktiviteter, som håndball, hopp, ski og skiskyting.

Fra barne- til ungdomsfotballen.

For å få til en myk og god overgang for 12 åringene fra OIL til OFK er det viktig å starte denne prosessen tidlig på sommer/høst. Svært få, nesten ingen fotballspillere slutter før de blir 13 år, mens en av hovedutfordringene i ungdomsfotballen nettopp er frafall. Det er derfor avgjørende at overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball gjøres på en fornuftig og god måte.

Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene. Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball!

Orkla vil derfor bl.a. beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig, samtidig som vi organiserer årsklassene/lagene slik at de som er modne for 9’er og 11’er fotball bestandig skal ha denne muligheten, enten i egen årsklasse eller i årsklassen over.

I forbindelse med overgang fra OIL til OFK tar OFK seg av overgangen i samarbeid med OIL. Dette foregår ved at OFK skriver overgangsskjema for alle spillere.  Hvis overgang fra OIL til annen klubb, så gjelder NFF sine overgangsregler. Spillere som har økonomiske forpliktelser til OIL, får ikke godkjent overgang før alt er ordnet opp.

Det bør etterstrebes fra begge klubbene å ha samarbeidslag i seriesystemet på J12/13 og G12/13 og felles søke NFF Trøndelag om godkjenning for dette før 10.januar.

Følgende plan danner grunnlag for å sikre en god overgang fra barne- til ungdomsfotballen: Avslutning for 12 åringer med eget opplegg i starten av oktober hvert år, regi OIL. Forberedende møte OIL og OFK, samt sportslig, trenerteam og foreldrekontakter/foreldremøter i løpet av oktober. Dette møtet plotter datoer for avslutning i OIL og oppstart OFK. Treningsoppstart ca. 15.oktober etter høstferie, med foreldremøte, regi OFK.

Rekruttering, inkludert overgangen fra barne- til ungdomsfotball, er regulert gjennom hovedsamarbeidsavtalen mellom Orkdal IL og Orkla FK.

Kvalitetsklubb 004

UNGDOMSFOTBALL

INTENSJON

Sportsplanen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hver enkelt årsklasse og lag. Det skal være enkelt å planlegge og vite hva man skal forholde seg til. 

Orkdal IL og Orkla FK er breddeklubber, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg tilrettelegger klubbene for aktivitet og tilbud til de som har ønske eller behov om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspillere. Dette avtales på forhånd med trenere, foreldre og sportslig utvalg i Orkdal IL/Orkla FK.

Klubbenes sportslige ledere har det overordnede ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i Sportsplanen.

DIFFERENSIERING, JEVNBYRDIGHET OG HOSPITERING

I Orkla er differensiering et viktig virkemiddel for å skape et best mulig fotballtilbud i ungdomsfotballen 13-19 år.

Differensiering betyr at vi tilbyr ulike opplegg til spillerne ut fra de forskjellene som finnes i interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov/tilknytninger.

Differensiering kan omfatte:

 • Ulik mengde aktivitet, dvs. ikke legg opp til for mange «obligatoriske» fellestreninger. Tenk heller ekstra aktiviteter for de som vil ha/trenger mer aktivitet
 • Differensiering i den enkelte treningsøkta
 • Hospitering med eldre/bedre spillere
 • Ekstratilbud

Hospitering og andre former for differensiering er gode virkemidler for å sikre en fornuftig balanse mellom mestring og utfordring for spillerne.

Differensiering, eller ”rettferdig forskjellsbehandling” er et verktøy for å gi spillerne ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning:

 • Sett sammen treningsgrupper og lag med utgangspunkt i spillernes interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov og tilknytninger
 • Jobben er ikke gjort før alle grupper og lag har trenere, lagledere og støtteapparat på plass
 • Tren sammen både hele årskull og sammen med årskull over og under – med differensiert aktivitet som beskrevet ovenfor
 • Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger
 • Varier også tilsvarende i trenerteamet, slik at spillerne blir kjent med alle trenere
 • La jentespillere som vil/kan, trene med/mot gutter
 • Tenk differensiering også i kamp ift. spilletid, motstander og rolle
 • Tenk totalbelastning for spilleren, max 1,5 kamper (3 omganger) pr. uke
 • Sosialt er hele årskullet/klassen ett miljø!

Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt, kampen! Dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke. 

SPILLETID

Det å stille lag i alle årsklasser – i noen tilfeller flere lag i samme årsklasse - er et godt utgangspunkt for å gi Orkla FKs spillere et differensiert fotballtilbud, tilpasset den enkeltes interesse, ferdigheter og modning.

Dette bygger også opp under vårt grunnleggende motto "Flest mulig - Lengst mulig - Best mulig".

Hovedmålet vårt er at spillerne opplever en fornuftig balanse mellom «mestring og utfordring» og at vi har fokus på spillerutvikling med basis i hver enkelt spiller sitt ståsted.

Her er SPILLERFLYT I KAMPER et viktig virkemiddel. Dvs. flyt av spillere mellom lag internt i hver årsklasse – og mellom lag i ulike årsklasser.

NIVÅPÅMELDING OG INNDELING AV LAG

 • Være i henhold til klubbens målsetninger og sportslige strategier
 • Matche retningslinjene for "Spillerflyt i kamper"
 • Finne rett nivå for årsklassens spillere, dvs. sjekke antall spillere (min. 10? for 11'er) i årsklassen som matcher nivået lagene meldes på
 • Se i sammenheng med årsklassen over og under
 • Jevnbyrdighet, vinne noen flere kamper enn du taper

 

TURNERINGSBESTEMMELSER

Cuper og turneringer
Cuper og turneringer er viktige motivasjonsfaktorer for spillerne, i tillegg til at dette også er fine arenaer for utvikling av både sosiale og fotballmessige ferdigheter.

 • Cuper handler om å skape gode fotballopplevelser – på og utenfor banen
 • Cuper handler ikke om å løfte pokaler
 • Cuper er et tilbud til alle i årsklassen der vi stiller med på forhånd antatt jevne lag
 • Klubbcup (Storsjøcup) som skal skape identitet, tilhørighet og relasjoner
 • Fokus på prestasjoner, utvikling og Fair Play
 • Cupdeltakelse skal være forutsigbart og godt planlagt
 • Cuper skal ha både et sportslig og et sosialt utbytte
 • Forpliktelse for spillerne -fullføre sesongen
 • Økonomisk vurdering ift. fornuftig ressursbruk og egenandeler
 • Vurderes ift. skolefravær

Orkla har som mål å organisere 1 felles ”klubbcup” pr. år. Dvs. en cup der alle lag i ungdomsfotballen (13-16/19 år) kan delta. En slik cup er viktig for å bygge klubbtilhørighet og skape samhold på tvers av alder og kjønn.

Kvalitetsklubb 005

KLUBBENES FAIR PLAY-PROGRAM

OIL Fotball og Orkla FK har et aktivt forhold til Fair Play i alle årsklasser og lag. Fair Play som begrep er forankret i klubbenes styrer og klubbene har derfor klare forventninger til alle om å støtte opp om Fair Play-arbeidet!

Fair Play handler om verdier og holdninger - og nettopp derfor er inngåelse av Fair Play-kontrakter med alle spillere i alderen 13-16 år, noe av det mest sentrale i Fair Play-arbeidet. Videre gir foreldrevettreglene nyttig informasjon til foreldre/foresatte om hvor viktig deres rolle er - på samme måte som trenervettreglene gir gode innspill til hva som forventes av klubbenes trenere.

Fair Play er fast tema i alle sportslige møter i klubbene, så som teammøter, trenerforum, foreldremøter samt i alle sportslige utvalgsmøter. Fair Play er også en del av det faste programmet når Orkla Tine Fotballskole gjennomføres. På Orklas årlige avslutningsfest deles det ut en Fair Play Innsatspokal til en spiller i hver årsklasse i ungdomsfotballen!

Kampvert-rollen på alle hjemmekamper er innført som en del av Fair Play-arbeidet. Klubben støtter ellers selvfølgelig opp om ritualet med "Fair Play-hilsen" før alle kamper og for å markere betydningen av Fair Play, bærer også alle lagkapteiner i ungdoms- og voksenfotballen et eget Fair Play kapteinsbind i kampene.

Kvalitetsklubb 006
Klubbhåndboken inneholder også mye informasjon om hvordan klubben skal drives. Blant emnene som er en del av kvalitetsklubbarbeidet er klubben som organisasjon, rollebeskrivelser, klubbdrift, økonomistyring, rekrutteringsplan og utvikling av kompetanse. Mer leser du på  Orkla FK sine nettsider

Orkdal Idrettslag og Orkla Fotballklubb ønsker å være en positiv bidragsyter i vår region, både sportslig og sosialt. Dersom du ønsker det, kan du bli en del av kvalitetsklubben vår du også. Informasjon om hvordan du melder deg inn ser du her:
Orkla FK
Orkdal IL

Kvalitetsklubb logo

 

Relaterte saker:

03.06.2017
Orkdal IL og Orkla FK sammen om kvalitetsklubb
Orkdal Idrettslag har egen fotballavdeling med lag i barnefotballen.

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere